Đồ bảo hộ

Đồ bảo hộ giúp bảo vệ người lao động trong lúc làm việc, với đặc thù của từ ngành nghề mà trang phục bảo hộ có đặc tính khác nhau, sao cho phù hợp với đặc thù công việc.